ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
 • Slide 1

  Poskytujeme komplexní právní služby

  zejména v oblasti práva občanského a obchodního,
  včetně zastupování v soudních řízeních,
  či před správními orgány.

  Více informací

 • Slide 2

  Komplexní právní služby v Anglickém jazyce

  zejména v oblasti práva občanského a obchodního,
  včetně zastupování v soudních řízeních,
  či před správními orgány.

  Více informací

 • Slide 1

  Poskytujeme komplexní právní služby

  zejména v oblasti práva občanského a obchodního,
  včetně zastupování v soudních řízeních,
  či před správními orgány.

  Více informací

 • slide 2

  Komplexní právní služby v Anglickém jazyce

  zejména v oblasti práva občanského a obchodního,
  včetně zastupování v soudních řízeních,
  či před správními orgány.

  Více informací

Hledáte právní zastoupení? Zavolejte nebo napište ..

Právní oblasti

Poskytujeme komplexní právní služby zejména v oblasti práva občanského, rodinného a obchodního, včetně zastupování v soudních řízeních, či před správními orgány.

Občanské právo

smlouvy dle občanského zákoníku, nájemní smlouvy, kupní smlouvy, provádění advokátních úschov, zastupování v soudním řízení, vymáhání pohledávek, včetně zastupování v exekučním řízení a řízení o výkon rozhodnutí a mnoho dalšího.

Rodinné právo

rozvod manželství, vypořádání společného jmění manželů, úprava poměrů mezi rodiči a dětmi, určování a popírání rodičovství, úprava styku příbuzných s nezletilými dětmi, svěření dítěte do péče, včetně zastupování v řízení před soudy a dalšími orgány

Dědické právo

právní porada a pomoc při sepsání závěti, vzdání se dědictví, zastupování v řízení o pozůstalosti před soudním komisařem, v soudním řízení a v řízení před dalšími správními orgány

Právní vztahy k nemovitostem

převodní smlouvy (např. kupní smlouva, darovací smlouva), vypořádání podílového spoluvlastnictví, zástavní smlouva, smlouvy o zřízení věcných břemen a služebností, nájemní smlouvy, pachtovní smlouvy.

Obchodní právo

smlouvy o převodu podílů, smlouvy o převodu cenných papírů, kupní smlouvy, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy, vymáhání nároků ze směnek, zastupování společníků obchodních společností, zastupování v řízení před soudy a dalšími správními orgány, vymáhání pohledávek, včetně zastupování v exekučním řízení a řízení o výkon rozhodnutí.

Obchodní společnosti, družstva

zakládaní obchodních společností, družstev a dalších korporací, zastupování před rejstříkovým soudem, organizování valných hromad obchodních společností, včetně pořízení dokumentace osvědčující průběhu valné hromady, společenské smlouvy, stanovy.

Insolvenční právo

zastupování věřitelů v insolvenčním řízení, včetně podání přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení, zastupování v incidenčních sporech, sepis a podání insolvenčního návrhu, sepis a podání návrhu na oddlužení, sepis a podání společného návrhu na oddlužení manžely.

Pracovní právo

vypracování pracovněprávní dokumentace (pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, dokumentace k ukončení pracovního poměru), vypracování interních předpisů zaměstnavatele, zastupování zaměstnanců a zaměstnavatelů v řízení před soudy a dalšími správními orgány.

Komplexní právní služby pro realitní kanceláře

sepis smlouvy o zprostředkování, smlouvy o smlouvě budoucí kupní (rezervační smlouvy), kupní smlouvy, včetně ověření podpisů smluvních stran, nájemní smlouvy, provádění advokátní úschovy kupní ceny a dokumentů.

Správní právo

zastupování před správními orgány, přestupkové řízení, zastupování v řízení před správními soudy

Dle ust. § 25a zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, je advokát oprávněn nahradit úřední ověření podpisu vyžadované zvláštními právními předpisy svým prohlášením se stejnými účinky. V této souvislosti nabízím ověřování podpisů, jak na listinách sepsaných mnou, tak i na listinách cizích. Listina musí být před advokátem činícím prohlášení podepsána, tj. nelze uznat podpis za vlastní.

V případě, že se jedná o imobilní osoby nebo specifické situace, je možné domluvit se na podpisu dokumentů a ověření podpisů i mimo advokátní kancelář.

Aktuálně

Popření otcovství manželem matky po uplynutí popěrné lhůty

Kromě případů, kdy se muž domáhá určení otcovství, jsou četné i situace, kdy se muž, který je označen jako otec dítěte, domáhá popření otcovství k nezletilému dítěti. V případech, kdy se dítě narodí v manželském svazku až po dobu třístého dne po zániku manželství, považuje se za otce dítěte manžel matky. Jedná se o tzv. první domněnku otcovství, která vychází z tradičních hodnot společnosti. Jsou však případy, kdy biologickým otcem není současně otec právní, tedy v tomto případě manžel matky.

Číst více

Zkušební doba a dočasná pracovní neschopnost

Při sjednávání pracovní smlouvy je běžné, že zaměstnavatel trvá na tom, aby byla s novým zaměstnancem sjednána zkušební doba. Zkušební doba může být sjednána při uzavírání pracovní smlouvy, nejpozději však v den, který byl sjednán jako den nástupu zaměstnance do práce, či den, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance. 

Číst více

Určení ceny za dílo v případě ústně uzavřené smlouvy

Smlouva o dílo je jeden ze smluvních typů, u nichž občanský zákoník nevyžaduje písemnou formu. Základní ustanovení stanoví, že se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu (srov. ust. § 2586 odst. 1 občanského zákoníku). Z tohoto ustanovení plynou podstatné náležitosti platné smlouvy o dílo, mezi které kromě ujednání o tom, co má být předmětem díla, povinností zhotovitele dílo provést a povinnosti objednatele dílo převzít, patří také ujednání o ceně, resp. závazek objednatele zaplatit cenu za dílo.

Číst více

Prostředky ochrany společníka v případě odmítnutí jednatele plnit informační povinnost

Ustanovení § 155 zákona o obchodních korporacích upravuje rozsah práva společníka společnosti s ručením omezeným na informace o záležitostech společnosti. Společník společnosti s ručením omezeným má bez ohledu na rozsah své majetkové účasti na společnosti (tj. bez ohledu na velikost vlastněného obchodního podílu) právo na informace o dění ve společnosti, zejména pak právo na informace, které se jej dotýkají, či můžou ovlivnit jeho rozhodování na valné hromadě společnosti o dalším směřování společnosti či o záležitostech, které z podstaty věci nespadají do obchodního vedení, kterým je pověřen právě jednatel společnosti.

Číst více

Omezení výkonu vlastnického práva

Je všeobecně známo, že pokud kdokoli vlastní jakoukoli věc, ať již hmotnou či nehmotnou, může s ní nakládat dle vlastního uvážení. Uvedené se vztahuje i na nemovité věci. Každý, kdo vlastí nemovitost, s ní může činit cokoli, co mu výkon jeho vlastnického práva umožňuje. Výkon vlastnického práva však není neomezený, což je nejvíce znatelné právě ve vztahu k vlastnictví nemovitých věcí a koexistence s vlastníky okolních nemovitostí.

Číst více

Ceník

Právní služby jsou poskytované primárně na základě smluvní hodinové sazby či paušální odměny za celý případ, ale také ve formě mimosmluvní odměny dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (tzn,. advokátní tarif).

Výše odměny je s klientem dohodnutá především s ohledem na časovou náročnost požadovaných právních služeb či s ohledem na dlouhodobé poskytování služeb témuž klientovi.

Soudní, správní či jiné poplatky jsou hrazeny klientem v plném rozsahu.

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb, a to na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. Internetová stránka pověřeného subjektu je www.cak.cz

Jana Žaková

Curriculum vitae

V roce 2014 jsem složila státní závěrečnou zkoušku v oboru Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Koncipientskou praxi jsem vykonala v jedné z předních advokátních kanceláří v Jižních Čechách, se kterou jsem po složení advokátní zkoušky spolupracovala až do podzimu 2020.

V současné době působím jako samostatný advokát se sídlem v Hluboké nad Vltavou. Zaměřuji se zejména na právo občanské, obchodní a pracovní.

Mám četné zkušenosti i s insolvenčním právem a rejstříkovým právem.Právní služby poskytuji také v anglickém jazyce.

Mgr. Jana Žaková