• Slide 1

  Poskytujeme komplexní právní služby

  zejména v oblasti práva občanského a obchodního,
  včetně zastupování v soudních řízeních,
  či před správními orgány.

  Více informací

 • Slide 2

  Komplexní právní služby v Anglickém jazyce

  zejména v oblasti práva občanského a obchodního,
  včetně zastupování v soudních řízeních,
  či před správními orgány.

  Více informací

 • Slide 1

  Poskytujeme komplexní právní služby

  zejména v oblasti práva občanského a obchodního,
  včetně zastupování v soudních řízeních,
  či před správními orgány.

  Více informací

 • slide 2

  Komplexní právní služby v Anglickém jazyce

  zejména v oblasti práva občanského a obchodního,
  včetně zastupování v soudních řízeních,
  či před správními orgány.

  Více informací

Popření otcovství manželem matky po uplynutí popěrné lhůty

Kromě případů, kdy se muž domáhá určení otcovství, jsou četné i situace, kdy se muž, který je označen jako otec dítěte, domáhá popření otcovství k nezletilému dítěti. V případech, kdy se dítě narodí v manželském svazku až po dobu třístého dne po zániku manželství, považuje se za otce dítěte manžel matky. Jedná se o tzv. první domněnku otcovství, která vychází z tradičních hodnot společnosti. Jsou však případy, kdy biologickým otcem není současně otec právní, tedy v tomto případě manžel matky.

Pokračovat ve čtení

Vytisknout

Zkušební doba a dočasná pracovní neschopnost

Při sjednávání pracovní smlouvy je běžné, že zaměstnavatel trvá na tom, aby byla s novým zaměstnancem sjednána zkušební doba. Zkušební doba může být sjednána při uzavírání pracovní smlouvy, nejpozději však v den, který byl sjednán jako den nástupu zaměstnance do práce, či den, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance. 

Pokračovat ve čtení

Vytisknout

Určení ceny za dílo v případě ústně uzavřené smlouvy

Smlouva o dílo je jeden ze smluvních typů, u nichž občanský zákoník nevyžaduje písemnou formu. Základní ustanovení stanoví, že se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu (srov. ust. § 2586 odst. 1 občanského zákoníku). Z tohoto ustanovení plynou podstatné náležitosti platné smlouvy o dílo, mezi které kromě ujednání o tom, co má být předmětem díla, povinností zhotovitele dílo provést a povinnosti objednatele dílo převzít, patří také ujednání o ceně, resp. závazek objednatele zaplatit cenu za dílo.

Pokračovat ve čtení

Vytisknout

Prostředky ochrany společníka v případě odmítnutí jednatele plnit informační povinnost

Ustanovení § 155 zákona o obchodních korporacích upravuje rozsah práva společníka společnosti s ručením omezeným na informace o záležitostech společnosti. Společník společnosti s ručením omezeným má bez ohledu na rozsah své majetkové účasti na společnosti (tj. bez ohledu na velikost vlastněného obchodního podílu) právo na informace o dění ve společnosti, zejména pak právo na informace, které se jej dotýkají, či můžou ovlivnit jeho rozhodování na valné hromadě společnosti o dalším směřování společnosti či o záležitostech, které z podstaty věci nespadají do obchodního vedení, kterým je pověřen právě jednatel společnosti.

Pokračovat ve čtení

Vytisknout

Omezení výkonu vlastnického práva

Je všeobecně známo, že pokud kdokoli vlastní jakoukoli věc, ať již hmotnou či nehmotnou, může s ní nakládat dle vlastního uvážení. Uvedené se vztahuje i na nemovité věci. Každý, kdo vlastí nemovitost, s ní může činit cokoli, co mu výkon jeho vlastnického práva umožňuje. Výkon vlastnického práva však není neomezený, což je nejvíce znatelné právě ve vztahu k vlastnictví nemovitých věcí a koexistence s vlastníky okolních nemovitostí.

Pokračovat ve čtení

Vytisknout