• Slide 1

  Poskytujeme komplexní právní služby

  zejména v oblasti práva občanského a obchodního,
  včetně zastupování v soudních řízeních,
  či před správními orgány.

  Více informací

 • Slide 2

  Komplexní právní služby v Anglickém jazyce

  zejména v oblasti práva občanského a obchodního,
  včetně zastupování v soudních řízeních,
  či před správními orgány.

  Více informací

 • Slide 1

  Poskytujeme komplexní právní služby

  zejména v oblasti práva občanského a obchodního,
  včetně zastupování v soudních řízeních,
  či před správními orgány.

  Více informací

 • slide 2

  Komplexní právní služby v Anglickém jazyce

  zejména v oblasti práva občanského a obchodního,
  včetně zastupování v soudních řízeních,
  či před správními orgány.

  Více informací

Hledáte právní zastoupení? Zavolejte nebo napište ..

Zásady zpracování osobních údajů

Advokát je oprávněn v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávat osobní údaje klientů, které jsou mu v souvislosti s poskytováním právních služeb poskytnuty.

Advokát zpracovává osobní údaje poskytnuté klientem v rámci nebo za účelem plnění objednaných služeb nebo při komunikaci s advokátem. Advokát je v některých případech oprávněn získávat osobní údaje z veřejných registrů, a to zejména v případech uplatňování oprávněných zájmů advokáta.

Účel zpracování:

V případě poskytování právních služeb jsou na základě plnění smlouvy o poskytování právních služeb zpracovávány osobní údaje klienta, a to za účelem vzájemné komunikace v souvislosti s poskytováním právních služeb, pro potřeby provádění plateb za objednané služby a dalších povinností vyplývajících z předpisů o advokacii.

Identifikační a kontaktní údaje klienta, jakož i informace o objednaných právních službách jsou uschovávány na základě oprávněného zájmu advokáta za účelem ochrany právních nároků a interní evidence a kontroly poskytování služeb, a to po dobu nejdéle 10 let od poskytnutí právní služby, popř. od konce zdaňovacího období, ve kterém bylo plnění poskytnuto.

Osobní údaje klienta jsou zpracovávány dále za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů (zejména, nikoli však výlučně vyplývajících z občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, zákona o ochraně osobních údajů, AML zákona, daňových předpisů a dalších). Za tímto účelem není potřebný souhlas klienta se zpracováním. Za tímto účelem jsou zpracovávány identifikační a kontaktní údaje klienta a údaje o objednaných službách. Osobní údaje jsou pro tyto účely uchovávány po dobu 10 let od ukončení zdaňovacího období, ve kterém došlo k poskytnutí plnění.

V případě zpracování osobních údajů třetích osob je při poskytnutí osobních údajů udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů. V takovém případě je advokát oprávněn zpracovávat osobní údaje za účelem zasílání nabídek e-mailem, telefonicky nebo jinými způsoby komunikace na dálku. Udělení souhlasu je zcela dobrovolné a je možné jej kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na oprávněnost zpracovávání osobních údajů do okamžiku odvolání souhlasu.

Zpracovávané osobní údaje:

Advokát zpracovává identifikační údaje subjektu údajů, jejich kontaktní údaje a údaje o objednaných službách a způsobu platby včetně čísla bankovního účtu. Identifikační údaje, které advokát zpracovává jsou zejména jméno a příjmení, datum narození, u podnikatelů IČO a DIČ, zařazení v organizační struktuře podnikatele. Kontaktní údaje, které advokát zpracovává jsou údaje umožňující kontakt s klientem, zejména adresa bydliště, popř. adresa pro doručování, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro fakturaci. Mezi údaje o objednaných službách patří zejména

Předávání osobních údajů:

Osobní údaje mohou být předávány dalším subjektům, které se nacházejí v postavení správce osobních údajů, zejména orgánům veřejné moci (soudům, správním orgánům atd.), poskytovatelům údržby informačního systému a dalším subjektům v souladu s potřebami, pokyny a zájmy klienta.

Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí (mimo EU).

Práva subjektu údajů:

Právo na informace dle článku 13 Nařízení, zejména právo na poskytnutí informací o totožnosti správce osobních údajů, kontaktní údaje správce osobních údajů, účel shromažďování a zpracovávání osobních údajů.

Právo na přístup k osobním údajům dle článku 15 Nařízení, zejména právo na sdělení účelu zpracování, kategorii zpracovávaných osobních údajů, příjemcích, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, doba uchovávání osobních údajů.

Právo na opravu dle článku 16 Nařízení, které zahrnuje právo subjektu údajů požadovat, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, a s přihlédnutím k účelům zpracování také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo být zapomenut dle článku 17 Nařízení, které zahrnuje zájmena právo subjektu údajů, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje subjektu údajů, a to z důvodů stanovených Nařízením. Toto právo se neuplatní, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva EU nebo členského státu, které se na správce vztahuje, a dále v případě určení, výkonu nebo obhajobu právních nároků správce.

Právo na omezení zpracování dle článku 18 Nařízení, dle kterého má subjekt údajů právo požadovat od správce omezení zpracování v případech, kdy subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k ověření přesnosti osobních údajů správcem, dále zejména v případech, kdy správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebi obhajobu právních nároků a dále také v případech, kdy subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování v souladu s Nařízením, a to po dobu, než bude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Právo na přenositelnost údajů dle článku 20 Nařízení, dle kterého má subjekt údajů právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případech stanovených Nařízením.

Právo vznést námitku dle článku 21 Nařízení, a to v případech, kdy se subjekt údajů domnívá, že správce zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou práv subjektu údajů, v rozporu s Nařízením nebo v rozporu se zákonem, může subjekt údajů po správci požadovat vysvětlení či požadovat, aby byl takový stav odstraněn.

Právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu. Toto právo je subjekt údajů oprávněn uplatnit v případech, kdy se domnívá, že správce nesjednal nápravu na základě podnětu subjektu údajů a v případech, kdy správce daně zpracovává osobní údaje neoprávněně nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy. Stížnost je možné podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Tímto není dotčeno právo subjektu údajů domáhat se soudní ochrany.

Subjekt údajů může svá práva uplatnit v správce osobních údajů, a to e-mailem zaslaným na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Žádost, dotaz či uplatnění práva subjektu údajů bude vyřízen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne obdržení požadavku subjektu údajů. V případě složitosti požadavku subjektu údajů je správce oprávněn tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce, o čemž bude subjekt údajů informovat.